synonim snobistyczny

odm. snobistyczny, niesnobistyczna, niesnobistyczną, niesnobistyczne, niesnobistycznego, niesnobistycznej, niesnobistycznemu, niesnobistyczni, niesnobistycznie, niesnobistyczny, niesnobistycznych, niesnobistycznym, niesnobistycznymi, snobistyczna, snobistyczną, snobistyczne, snobistycznego, snobistycznej, snobistycznemu, snobistyczni, snobistycznie, snobistycznych, snobistycznym, snobistycznymi