synonim neologizm

odm. neologizm, neologizmach, neologizmami, neologizmem, neologizmie, neologizmom, neologizmowi, neologizmów, neologizmu, neologizmy