synonim stomatologia

odm. stomatologia, stomatologiach, stomatologiami, stomatologią, stomatologie, stomatologię, stomatologii, stomatologij, stomatologio, stomatologiom